ตัวอย่างข้อสอบ O-NET

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET

ตัวอย่างข้อสอบ NT

ตัวอย่างข้อสอบ NT

การประเมินหลักสูตร

แบบประเมินหลักสูตร ๑

แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ๒

แบบตรวจสอบหลักสูตร

 

การตรวจสอบ หรือการประเมินหลักสูตรโรงเรียน

 

 

 

 

 

มาตรฐานโรงเรียน ระดับประถม รอบสาม

คำชี้แจงมาตรฐาน ประถม (Word2003)

มาตรฐาน ระดับประถม โปรแกรม( Excel2003)

คำชี้แจงมาตรฐาน ประถม (Word2007)

มาตรฐาน ระดับประถม โปรแกรม(Excel2007)

มาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย รองสาม

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย (Excel2007)

มาตรฐานปฐมวัย ( ใหม่ ) รอบสาม (Word2007)

มาตรฐานปฐมวัย ( ใหม่ ) รอบสาม (Word2003)

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย(Excel2003)

คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม MICROSOFT 2003

หน่วยที่ 1 ความรู้ Microsoft Word 2003 เบื้องต้น1

หน่วยที่ 2 การพิมพ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อความ

หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสาร

หน่วยที่ 4 การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับ

หน่วยที่ 5 การสร้างตาราง กราฟ และสูตรคณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 6 การจัดเอกสารแบบคอลัมน์

หน่วยที่ 7 การใช้ภาพกราฟิกในเอกสาร  

หน่วยที่ 8 การค้นหาและการตรวจคำ

หน่วยที่ 9 การทำจดหมายเวียน

หน่วยที่ 10 การจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสาร

การใช้โปรแกรม MICROSOFT WORD 2003

คำนำ

สารบัญ

คำชี้แจง

แนวคิด

ข้อสอบก่อน – หลัง

บรรณานุกรม

บทเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทที่ 1

บทที่ 2 (หน่วยที่ 1 )มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

บทที่ 3 (หน่วยที่ 2 )ระบบปฏิบัติการ

บทที่ 4 (หน่วยที่ 3 )โปรแกรมสำหรับงานเอกสาร

บทที่ 5 ( หน่วยที่ 4 )อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

บทที่ 6 (หน่วยที่ 5 )การใช้ ICT เพื่อสร้างเอกสารการสอน

ภาคผนวก